Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές – Νέα Ρύθμιση

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Δείτε την τροπολογία που σας επιτρέπει να γίνετε άμεσα ενεργειακοί επιθεωρητές.

Η εταιρεία μας διοργανώνει σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα, σεμινάρια εκπαίδευσης για την αδειοδότηση μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών, σύμφωνα με την απόφαση 192, ΦΕΚ 2406 της 31-10-2011 και την πρόσκληση αρ. πρωτ. 287/28-11-2011 του ΥΠΕΚΑ.

Αλλαγές για τους ενεργειακούς επιθεωρητές*:

Ρυθμίζεται το θέμα των Ενεργειακών Επιθεωρητών σύμφωνα με το άρθρο 52 του νέου νομοσχεδίου των αυθαιρέτων. Αναλυτικά, το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 52

Τροποποίηση άρθρου 9 του π.δ 100/2010 (Α΄ 177)

1. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και για διάστηµα ενός (1) έτους, για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

α) Να είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (TEE) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή µηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).

β) Να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα.

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εντός διαστήµατος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόµενο από το ΤΕΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος π.δ. Μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολλύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης».

2. Οι παράγραφοι 6, 7, 8, 9 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αναριθµούνται σε 7, 8, 9, 10.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ στο φορέα που τις διενεργεί.»

 

Επικοινωνήστε άμεσα για να προλάβετε διαθεσιμότητα για τα νέα τμήματα.

Καλέστε στο 2103832800 ή 210 3824164 για περισσότερες πληροφορίες.

Μεταφορά σε σελίδα με πληροφορίες…

Για να στείλετε άμεσα αίτηση ενημέρωσης, μπορείτε να μεταβείτε στην

Αίτηση για Ενεργειακούς Επιθεωρητές

* Πηγή http://www.b2green.gr